Eesti Maaülikooli Fookusgrupi arutelu

Maaeluministeerium koostab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021‒2027, mis hõlmab nii otsetoetusi ja turumeetmeid (senised ÜPP esimese samba tegevused) kui ka maaelu arengu investeeringutoetusi (senised ÜPP teise samba tegevused). Paralleelselt ÜPP strateegiakava 2021‒2027 koostamisega toimub arengudokumendi eelhindamine, mida viib läbi Eesti Maaülikooli hindamise töörühm.

ÜPP strateegiakava 2021‒2027 sekkumisloogika (seose SWOT-analüüs-vajadus-erieesmärk-sekkumine) ja sekkumiste valikute hindamise fookusgrupi arutelul, mis puudutab maapiirkondade majanduskasvu, ettevõtluse arengut, tööhõive edendamist ja sotsiaalset kaasatust.

Fookusgrupi arutelule on kutsutud JAP tegevjuht Silva Anspal.