Juhendid projektide teostajatele

LEADER projekti elluviimisel tuleb jälgida taotlemise hetkel kehtinud LEADER-määruse nõudeid. Kuni 2023 aastani taotletud toetuste nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/104072023018?leiaKehtiv 

Nõuded projektide teostajatele

23 Nõuded projektide teostajatele

Maksetaotluse esitamine 
vaata >> Maksetaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs

Maksetaotluse esitamise kohta saad infot +372 5353 4395 või
konsultant(ät)japnet.ee


 • ARVE, mis on sarnane eelnevalt saadud hinnapakkumusega.
 • MAKSEKORRALDUS, mis tõendab maksmist. Sularahamaksed ei ole abikõlblikud.
 • HINNAPÄRING – enne investeeringu tegemist tuleb esitada hinnapakkuja(te)le hinnapäring, mis tuleb e-prias lisada hinnapakkumise juurde, kui tehniline kirjeldus.
  Vaata hinnapäringu näidist
 • HINNAPAKKUMUS, millel on saaja ja esitaja rekvisiidid: nimi, registrikood, aadress, kontaktisikud, käibemaksukohustuslase number, matemaatiliselt korrektsed kuluread.
  Vaata hinnapakkumuse näidist.
 • Ehituse / rekonstrueerimise puhul peab hinnapakkumus olema PRIA vormil, või pakkuja vormil, aga sisaldama vormil toodud ridu.

  Alla 1000 eurose investeeringu puhul ei pea esitama PRIAle hinnapakkumust
1000-5000 eurose investeeringu puhul peab esitama PRIAle ühe hinnapakkumuse
üle 5000 eurose investeeringu puhul peab esitama 3 võrreldavat hinnapakkumist.

 • FOTOD investeeringust või üritusest, millelt on näha nõuetekohane LEADER-märgistus
 • Osalise rahastamise korral tuleb lisada kindlasti kauba või teenuse üleandmise-vastuvõtmise AKT

  Teade PRIA-lt
Asukohamärgisega fotode PRIAle esitamine kohapealsete kontrollide lihtsustatud kujul läbiviimiseks
Seoses eriolukorraga VÕIB PRIA TEHA investeeringutoetuste kohapeal teostatavaid kontrolle läbi nn lihtsustatud kujul – võimalusel ilma taotleja juurde kohapeale minemata. Võimaldamaks PRIAl kohapeal teostatavaid kontrolle lihtsustatud kujul läbi viia tuleb kõikidel investeeringutoetuste meetmetest toetuse taotlejatel lõplikku maksetaotlust esitades lisada taotlusele asukohamärgisega fotod investeeringuobjektidest. Asukohamärgisega foto on foto, mille külge on salvestatud pildi tegemise asukoha koordinaadid. Sellise foto saab teha nutitelefoniga, millel on olemas nii kaamera kui GPS funktsionaalsus. Täpsema juhise nimetatud fotode tegemiseks ning nende e-PRIAs maksetaotlusele lisamiseks leiate PRIA kodulehelt.

Palun kontrollige et kasutate õiget LEADER logo nii kodulehel kui dokumentidel!  Vaata allpool – Tähistamine
Investeeringute järgselt paigutatakse nähtavale kohale INFOSILT (vaata suuruse juhendit allpool). Lae alla TÄIDETAV LEADER INFOSILT (seinale)
Ürituste läbiviimisel peab olema viide rahastajale. Lae alla INFOSILT üritustele
Kaval või muul materjalil peab olema samuti viide rahastajale. Lae alla LEADER Väike logo.

Projektide tähistamine – Maaeluministeeriumi kodulehel.
Väljavõte:  Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020
Vastu võetud 22.12.2015 nr 26

3. Toetatava objekti ja tegevuse tähistamine
(1) EAFRD osalusele viitamiseks tähistatakse toetatav objekt või tegevus arengukava logo või LEADERi logoga (edaspidi koos ka logo) ja embleemiga.
(2) Logo ja embleem paigaldatakse plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile, veebilehele, m-lahendusele, muule teabekandjale või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras.
(3) Kui ese, dokument või muu teabekandja on mõeldud avalikkusele või toetusega seotud sihtrühmale või kui toetatavat tegevust või objekti kajastatakse veebilehel, tähistatakse need logo ja embleemiga.
(4) Kui toetatava objekti või tegevuse eripärast tulenevalt ei ole võimalik seda logo ja embleemiga tähistada, viidatakse kirjalikult „Eesti maaelu arengukavale 2014–2020” ja EAFRD-le. Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse üksnes §-s 12 sätestatud nõuete kohane embleem.
(5) Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.
(6) Logo ja embleem paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav. Digitaalne logo on kättesaadav veebilehel www.agri.ee.
(7) Logo ja embleem paigaldatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist.
(8) Logo ja embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega.
(9) Kui kleebis, plakat, stend või tahvel, millele logo ja embleem on paigutatud, saab kahjustada enne § 8 lõikes 3 nimetatud tähtaja möödumist, asendatakse see uuega.

§ 4.  Kleebise kasutamine
 (1) Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
(2) Kleebist kasutatakse järgmiselt:
1) väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26 × 45 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 1 a) või horisontaalne 45 × 26 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 1 b);
2) suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70 × 120 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 2 a) või horisontaalne 120 × 70 millimeetri suurune kleebis (lisa, joonis 2 b).

§ 5.  Plakati kasutamine
 (1) Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.
(2) Plakat peab olema üleval toetatava objekti või tegevuse abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.
(3) Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti. Plakat võib olla vertikaalne (lisa, joonis 3) või horisontaalne (lisa, joonis 4). Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.
(4) Plakatil võib esitada ka muud teavet.
Lisa: Joonised (Vt joonis 14)