LEADER Ühisprojektid JAP tegevuspiirkonnas

2022 ühisprojektid

19202100822

MITTETULUNDUSÜHING PIIBE TEATER

Ajalugu elavaks teatrilaval

Partnerid: EELK Järva-Madise Püha Matteuse Kogudus, Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts

* Projekti raames toob Piibe Teater rahvani kaks kohalikul ajalool põhinevat teatrilavastust. 2023 a suvel Vargamäel A.H. Tammsaare elust jutustava näidendi tööpealkirjaga „Hanseni büst“, mille keskmes on seoses A.H. Tammsaare büsti püstitamiseks 1936.a Järva-Madisele kogunenud külaelanike omavahelised suhted ja suhted Tammsaaresse. Protsessi käigus valmib originaaltekst, mis jääb kasutamiseks ka tulevastele põlvedele. Projekti teise osana jõuab 2024.a suvel rahvani Aravete Kangrumäel lavastus „Lõikuspidu. Päev pärast pidu“, mis räägib Aravete kolhoosi ajaloost ja algab hetkega , kui vene sõjalennuk kukub põllule 1970.

19202100823

JÄRVA MAANAISTE ÜHENDUS

Õppivad Järva maanaised II

Partnerid: Karinu külaselts KARAME

* Projekti raames viiakse läbi 5 uusi teadmisi andvat koolitust ja 3 uusi ideid andvat õppekäiku, mille abil on Järva Maanaiste ühenduse liikmed saanud uusi teadmisi, nad teevad koostööd ja on aktiivsed kogukonnaliikmed. Koolitustelt on saadud kadestamisväärne pagas, nii ruumide dekoreerimis-, kui aiandusalaselt, juriidilistelt teadmistelt, kui kokandusalastelt, psühholoogi jätkukoolituselt, on tutvutud Hiiumaa eripära, folgi ja ajalooga. Lätimaa aiandites on tutvutud pojengide kasvatuse ja sortide eripäraga. Nähtud on Vormsi saare rootslaste järeltulijate pärandit. Projekti eesmärgiks on koolitatud edumeelne ja hästi toimiv kogukond. Maal elavate naiste ja kogukonna huvi äratamine, sidudes põlvkondade vahelist koostööd, kodukultuuri õpiringide loomist, enesetäiendamist, koolituste ja ideereiside korraldamist, talu-, pärand- ja külakultuuri nähtavaks tegemist maakonnas ning Eestis.

19202100840

JÄRVA-JAANI KODULOOMUUSEUM

Hariduslembene Järva-Jaani

Partnerid: Järva-Jaani Gümnaasium, Järva-Jaani Tuletõrje Selts

* Projekti käigus valmib trükist raamat “Hariduslembene Järva-Jaani”, mille tarvis on kogutud kokku materjal erinevatel ajajärkudel Järva-Jaanis tegutsenud haridusasutustest, sh ka kutsekoolidest ja lasteaedadest. Projekti käigus korraldatakse pärast raamatu ilmumist konverentse nii õpilastele kui vilistlastele ja ajaloohuvilistele. Üle 325-aastase hariduseluga piirkond on üks Järvamaal vanimaid piirkondi, kus alustas talurahvakool juba 1685. aastal. Raamatut jagatakse jaotusmaterjalina koolidele, muuseumidele, raamatukogudele ja teadusasutustele, kes tegelevad ajaloo jäädvustamise ja hoidmisega ning inimestele, kes on osalenud raamatu tegemises uurimisülesannetega.

19202100875

VAO KÜLASELTS

Vao küla tegusad naised

Partnerid: Koeru Haridus- ja Kultuuriselts

* Projekti käigus soovime korraldada erinevaid õpitubasid ja õppepäevi. Tegevuste valikul lähtusime Vao küla naiste ettepanekutest ja soovidest. Projekti tegevused hõlmavad kokanduse, aianduse, tervise, heaolu ja käsitöö teemalisi õpitubasid. Soovime omandada uusi praktilisi teadmisi ja ühendada kogukonda. Uute kogemuste ja koosviibimiste tulemusena ühtlustub ka kogukond ja soovitakse enam panustada küla heaolusse. Ollakse ise aktiivsemad uusi ideid välja käima ja neid ellu viima.

19202100899

MITTETULUNDUSÜHING TAREST SAUNANI

Koolitussari säästvast renoveerimisest

Partnerid: MTÜ Uddewa

* Koolitussari koosneb kaheksast koolitusest, mis õpetavad kogukonnale traditsioonilisi ehitusvõtteid ja säästvat renoveerimist. Koolitussarja eesmärk on suurendada kogukonna liikmete teadmisi ja oskusi, mis aitavad säilitada piirkonnale omast taluarhitektuuri ning mis võimaldavad kogukonna liikmetel oma kodusid raha ja keskkonda säästes renoveerida.

19202100901

EELK AMBLA MAARJA KOGUDUS

Järva valla kirikute päevad

Partnerid: EELK Koeru Maarja-Magdaleena Kogudus, EELK Järva-Jaani Ristija Johannese Kogudus, EELK Järva-Madise Püha Matteuse Kogudus, EELK Järva-Peetri Püha Peetruse Kogudus, Järva Vallavalitsus

* Piirkonnas toimub omanäoline traditsiooniline ürituste sari, kus hea toimumise nimel töötavad koos mitu osapoolt ning mille keskselt organiseeritud teavitus toob piirkonda rohkelt külalisi ka väljastpoolt tegevuspiirkonda. Kirikute päevad toimuvad juulikuus (projekti toel aastatel 2022, 2023 ja 2024) – üheaegselt toimuvad Järva vallas asuva 5 EELK kiriku juures kahel päeval mitmeid erinevaid kultuurisündmusi. Leader projekti abil korraldatakse projektiperioodi jooksul kokku 10 kontserti. Leader projekti toel valmib kirikute päevade kodulehekülg ja templimängu trükised. Templimäng viiakse läbi on igal aastal kirikute päevade ajal.
>>> Vaata ürituse kodulehte siit

19202100902

JÄRVA VALLAVALITSUS

Koolitusprogramm Järva valla muuseumid üheskoos tulevikku

Partnerid: Sihtasutus Eesti Piimandusmuuseum, Sihtasutus A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

* Koolitusprogrammi Järva valla muuseumid üheskoos tulevikku elluviimine aastatel 2022-2024, läbi mille on muusemivaldkond tervikuna rohkem väärtustatud, selles tegutsevad inimesed koolitatud ja motiveeritud, ning ühiselt kirja pandud muuseumide tegevuskava.

2020 ühisprojektid

20-1.2-01

Projekti nimi: Õppiv Järva maanaine

Taotleja nimi: JÄRVA MAANAISTE ÜHENDUS

Partner: Karinu külaselts KARAME

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Eesmärgiks on koolitatud edumeelne ja hästi toimiv kogukond. Maal elavate naiste ja kogukonna huvi äratamine, sidudes põlvkondade vahelist koostööd, kodukultuuri õpiringide loomist, enesetäiendamist, koolituste ja ideereiside korraldamist, talu-, pärand- ja külakultuuri nähtavaks tegemist maakonnas ning Eestis.
Projekt suurendab Järva maanaiste tegevuste tuntust, tutvustab Järvamaad, suureneb kogukondade vaheline koostöö. Kasvab ühenduse liikmelisus. Koostöövõrgustik kasvab. Ühenduse liikmetel on huvi teada saada, kuidas elab teise piirkonna kogukond ning soovivad idee- ja õppereisidel osaleda. On olemas inimesi, kes teavad, elanikud, kes soovivad teada.

20-1.2-03

Projekti nimi: Viisu küla – 590 aastat ajalugu
Taotleja nimi: MITTETULUNDUSÜHING VIISU NOORED

Partner: Viisu Külaselts

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Eesmärk: On koostatud kogumik „Viisu küla – 590 aastat ajalugu“. Ühisprojekti käigus koondatakse praeguste ja endiste külaelanike mälestusi ja fotosid. Spetsialistidelt tellitakse arhiivimaterjalide, mälestuste ja fotode süstematiseerimine ning koondamine kogumikuks.
On koostatud kogumik „Viisu küla – 590 aastat ajalugu“. Ühisprojekti käigus koondatakse praeguste ja endiste külaelanike mälestusi ja fotosid. Spetsialistidelt tellitakse arhiivimaterjalide, mälestuste ja fotode süstematiseerimine ning koondamine kogumikuks.

20-1.2-04

Projekti nimi: Kalapüügi päevad ja teised aktiivsed tegevused
Taotleja nimi: MTÜ NAUTLEJA KALAMATKAD

Partner: Mittetulundusühing Allikaveed

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti eesmärk on soetada SUP-laud, millega on võimalik huvitamaks teha süstaringe ja Roosna-Alliku tehisjärve ääres peetavaid üritusi ning eesmärk on korraldada 4 erinevat kalastamist tutvustavat kalastuspäeva ning 1 suvine ühine kalapüüki ja 2 talvist ühist kalapüüki. Ühised kalastusüritused ja uute vahenditega huvitavad süstaringid ja SUP-laudade tutvustused Roosna-Alliku tehisjärve äärsetel ühisüritustel aitavad kaasa aktiivse, teadliku ja koostööle orienteeritud elanike ühistegevustele.
Projekti tulemusena on tõusnud osalejate teadlikkus kalapüügi erinevatest võimalustest, teatakse seadusliku harrastuskalapüügi reegleid, osatakse vältida vee ääres ohtlikke olukordi. Loodud on täiendavad vabaaja tegevuste võimalused SUP-laua näol. Ühisprojekti tulemusena on inimesed rohkem koostööle orienteeritud.

20-1.2-05

Projekti nimi: Järva-Madise kihelkonna kultuuriprogramm 2020-2022 piirkonna elavdamiseks ja arendamiseks
Taotleja nimi: JÄRVA-MADISE KÜLASELTS

Partner: Sihtasutus A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti peamine eesmärk on panna alus koordineeritud ja teadlikult arendatud ühisürituste läbiviimisele Järva-Madise kihelkonna piirkonnas, tõhustades seeläbi koostööd erinevate organisatsioonide, siht- ning huvigruppide vahel. MTÜ Järva-Madise Külaseltsi ning SA. A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel vahelise koostöö tulemusena on võimalik piirkonna kultuuriürituste planeerimise ning läbiviimise protsessi kaasata suuremat hulka kogukonna liikmeid, saada oma tegevustele laiemat kõlapinda, suurendades seeläbi piirkonna tuntust ning parendades mainet atraktiivse elukohana. Projekti tulemusel eristub ja identifitseerib kohalik elanik, sh lapsed, end teadlikumalt piirkonna ajaloo- ning kultuuritausta kaudu ja tunneb end kogukonna elu edendamisel kaasatuna; väärtustab kodukoha kultuuri ja ajalugu. Samuti tulevad välja kohaliku kogukonna vajadused ning eelistused – milliseid traditsioone tuleks edasiste koostööprojektide raames edasi arendada, millised veel lisaks taaselustada ja milliseid juurde luua. Koostöös Vargamäe muuseumiga saab külaselts tugevamalt esile tõsta piirkonna kultuuriväärtuslikke pärleid – “Tõest ja õigusest” tuntud kohti nagu nt Järva-Madisel asuvad vallamaja, kirik ja kõrtsi varemed, kasutades kohtade ning objektide taga peituvat lugu kohalike kultuurisündmuste planeerimisel, tutvustamisel ning edasi arendamisel.
Ühisprojekti tulemusel leiavad piirkonnas aset eriilmelised kultuurisündmused, kuhu on kaasatud nii kohaliku kogukonna liikmed kui ka kaugemalt tulijad, kellele Järva-Madise ja Vargamäe kandis toimuv huvi pakub.

20-1.2-06

Projekti nimi: Valgma ridaküla elab
Taotleja nimi: MTÜ VALGMA KÜLASELTS

Partner: Paide Linnavalitsus

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
MTÜ Valgma Külaselts ja Paide Linnavalitsuse koostöö eesmärk on tõhustada kodanikuühenduste tegevust ja omaalgatust. Seoses aktiivse külaseltsi tegevusega on vajalik kaasata linnavalitsus, et oleks tagatud ajakohane informatsioon ja et omavalitus oleks kohal ka väikses üksuses.
Kaasates võimalikult palju KOV-i, aitab see neil olla kursis elanike vajadustega. Seetõttu paraneb teenuste ja elukvaliteet piirkonnas. Samuti aitab laiem tuntus tutvustada Valgma küla kui atraktiivset elukeskkonda. Laiem tuntus aitab edendada äritegevust ja suurendada küla tähtsust.

20-1.2-07

Projekti nimi: Jahilaskespordi arendamine
Taotleja nimi: KOERU JAHIMEESTE SELTS

Partner: Männiku Sporting Klubi

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti tulemusel korraldatakse kõrgel tasemel jahilaskmise võistlusi ja ühistreeninguid, mis oleksid jõukohased ning atraktiivsed ka algajatele jahilaskespordist huvitatud harrastajatele. Sellega propageeritakse spordiala ennast ja suurendatakse omavahelist ühistegevust piirkonnas. Ürituste korraldamine võimaldab tõsta tegevuspiirkonna inimeste aktiivsust ning piirkonna tuntust. Kokku viiakse läbi 5 võistlust ja 5 ühistreeningut kogemustega laskeinstruktorite ja võistluskohtunike korraldamisel.
2 aasta jooksul korraldatakse 10 jahilaskmise ühistreeningut või võistlust, mis suurendaksid sellise harrastusega tegelejate arvu. Üritused korraldatakse väga hästi ja sinna on oodatud kõik huvilised, sest need on jõukohased ka kõigile algajatele.

20-1.2-09

Projekti nimi: Koolitused ja ühisüritused Kaaruka külas aastatel 2020-2022
Taotleja nimi: KAARUKA KÜLASELTS

Partner: Roosna-Alliku Spordiklubi

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Kaaruka külaseltsi juhatus on otsustanud läbi ühisürituste ja koolituste luua külas meeskonnatunnet ja algatada külale uus traditsioon – suvine kontsert koos välikohvikuga.
Projekti lõppedes on korraldatud 13 ühisüritust: kaks koolitust, kaks talgupäeva, kaks kontserdi ettevalmistuse üritust, kaks kontserti, kaks kontserdi tagasiside ja analüüsi ümarlauda, Kaaruka küla päev, käsitööpäev, projektist kokkuvõtte tegemise üritus.
On tekkinud uus traditsiooniline üritus – kontsert välikohvikuga. Kogukonnal on jätkuv huvi võtta osa Kaaruka külaseltsi ühistest ettevõtmistest. Aastas korra korraldatakse koos Roosna-Alliku Spordiklubiga üks ühine üritus.

20-1.2-10

Projekti nimi: Ühisseiklused Roosna-Allikul
Taotleja nimi: MITTETULUNDUSÜHING ROOSNA-ALLIKU MÕIS

Partner: Mittetulundusühing Allikaveed

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti eesmärk on tugevdada ja aktiviseerida kogukonnaliikmete omavahelist suhtlemist ja koostööd läbi erinevate ühistegevuste ja ürituste. Eesmärk on kaasata võimalikult palju kogukonda ennast, et algatada uusi traditsioone ja julgustada inimesi kodudest välja tulema. Suure Paide linna äärelinna osana on vajalik suurendada kogukonna tunnetust ja ühtsust veelgi Projekti tulemusel on piirkonna elanikud sotsiaalselt aktiivsemad, teadlikumad ja rohkem koostööle orienteeritud. Korraldatud üritused ja ühistegevused aitavad kaasa kogukonnaliikmete omavahelisele suhtlusele ja koostegemise soovile. Projekti käigus pööratakse olulist tähelepanu perekondade ühistele tegevustele. Üritused jäädvustatakse fotodel.
Projekti tegevused aitavad kaasa piirkonna kogukonna liikmete ühistegevuste aktiviseerimisele, kooskäimise võimaluste laiendamisele ja uute oskuste ning teadmiste omandamisele. Projekti elluviimine aitab tõsta elukeskkonna kvaliteeti, piirkonna tuntust ja piirkonna arengut.

2018 ühisprojektid

18-1.2-01

Projekti nimi:  Nikolai Rimski -Korsakov- 175
Taotleja nimi: Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts MTÜ

Partner: Paide linn

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Mõisakontsertide idee on seotud Järvamaal Mäo mõisa ja Paide maadel 19. sajandi lõpus suvitanud maailmkuulsa vene helilooja Nikolai Rimski-Korsakoviga. Mäo mõisas korduvalt oma vennatütart külastades, korraldas Rimski Korsakov vägagi tähelepanuväärseid mõisakontserte. Nikolai Rimski- Korakovi 175 sünniaastapäeval oleks põhjust taas Paide piirkonna mõisates väärikat sündmust meeles pidada. Rimski-Korakovi sünniaastapäevale pühendatud ja festivali raames toimuvad temaatilised kontserdid aitavad inimestel tekitada sidet kõrgkultuuriga, mis on tihedalt seotud Järvamaa üheks rikkuseks peetava sajandite taguse mõisakultuuriga.
Projekti otsene eesmärk on tugevdada kogukonnaliikmete vahelist suhtlemist ja koostööd läbi erinevate  ühistegevuste korraldamise, teadlikkuse tõstmiseks tutvustada Nikolai Rimski-Korsakovi elu ja loomingut ning leida uusi ideid kodukoha atraktiivsemaks muutmisel ja arendamisel. Eesmärgiks oleks tutvustada rikkaliku kultuuripärandit, mis on peidus Kesk-Eesti kaunites mõisates.
Projekti tulemusena on korraldatud 2 festivali, 7 mõisakontserti, 3 näitust, 1 jalutuskäik Mäo mõisa juures, 5 ringkäiku mõisates ja parkides ja 2 ümarlaud-seminari.
Projekti tulemusena on kogukonnaliikmed aktiivsemad, tugevnenud on omavaheline suhtlemine ja koostöö ning kogukonnatunnetus tervikuna. Läbi korraldatud festivalide, kontsertide ja näituste on saadud uusi huvitavaid teadmisi ajaloo- ja kultuuriväärtuslike sündmuste kohta oma tegevuspiirkonnas. Professionaalsed muusikud andnud emotsionaalseid kontserte maamõisates maarahvale lähemal.
Laiema sihtgrupi kaasamine vabaajaüritustel on suurendanud piirkonna tuntust ja pakkunud kogukonna liikmetele võimaluse edendada kogukonnasuhtlust ja koostööd. Kogukond saanud võimaluse enesearendamiseks, uusi teadmisi ja oskusi koostegemiste edasiarendamiseks. Tutvutud on maailmakuulsa helilooja Nikolai Rimski-Korsakovi loominguga.
Üritused jäädvustatakse fotodel.

18-1.2-02

Projekti nimi:  KOOSTEGEVUSED IGALE EALE 2018-2020
Taotleja nimi: MTÜ ALLIKAVEED

Partner: Eestimaa Sepad MTÜ

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti otsene eesmärk on tugevdada ja aktiviseerida kogukonnaliikmete vahelist suhtlemist ja koostööd läbi erinevate  ühistegevuste korraldamise teadlikkuse tõstmiseks, uute oskuste omandamiseks ning ideede saamiseks kodukoha atraktiivsemaks muutmisel ja arendamisel. Soetada inventar (telk) ühisürituste korraldamiseks.
Tulemuseks on hästikorraldatud: 1 memme-taadipidu, 1 rabarberifestival, 1 suvelõpupäev, 1 laste rattaralli,1 karatepäev, 1 talispordipäev, 1 motopäev, 1 seppade päev ja 2 ümarlauda viia läbi kahe aasta jooksul (2018- 2020) ning soetatud ühisürituste korraldamiseks 1 telk ( 4x8m).
Projekti lõpuks on kogukond saanud võimaluse enesearendamiseks õppides üksteiselt, omandanud uusi teadmisi ja oskusi koostegemiste edasiarendamiseks. Süveneb koostöö ja tugevneb kogukond tervikuna.
Üritused jäädvustatakse fotodel.

18-1.2-03

Projekti nimi:  Nelja küla rahvakalender
Taotleja nimi: MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts

Partner: MTÜ Muusika Ait https://muusikaait.ee/

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid
Projekti laiem eesmärk traditsiooniline külakogukonna säilimine läbi  eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamise nelja küla – Vuti, Salutaguse, Kuusna ja Tudre – rahvaga. Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas Berta ütleb, et igasugune rahvakalender on pikaaegne ja arenev protsess, ajaarvamissüsteem koos tähtpäevade, nendega seotud kombestiku, uskumuste, tabude ja lõbustustega.
Soovime, et eesti rahvakalendri tähtpäevad oleksid au sees ka kohalikus kogukonnas, seepärast tähistame kahe aasta jooksul peamisi rahvakalendri tähtpäevi ning pöörame rõhku ka pärimusmuusikale ja -laulule. Läbi ühistegevuse kasvab kogukonnatunnetus ning säilib traditsiooniline külakogukond.
Projekti raames korraldatakse ühiseid talgupäevi, tähistatakse eesti rahvakalendri tähtpäevi ning tutvustatakse Järvamaa pärimusmuusikat ja -laule.
Projekti tulemina on kohalik kogukond teadlikum pärimusest ja veelgi ühtehoidvam. Noortele üle Eesti on Järvamaad ja meie piirkonda tutvustatud sõbraliku ja külalislahke paigana.
Lisaks traditsiooniliste tähtsündmuste tähistamisele on algatatud ka uusi traditsioone – nt korraldatakse edaspidi iga-aastaselt 31. detsembril lastele oma ilutulestik.

18-1.2-04

Projekti nimi:  Valgma ridaküla maailmakaardile
Taotleja nimi: MTÜ Valgma Külaselts

Partner: Paide Linn

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid.
Projekti tulemusel:
Valgma külakogukond on ühtehoidvam, läbi korraldatud ürituste on õpitud üksteist paremini tundma, Valgma eakad tunnevad end külas turvalisemalt, sest saavad tuttavaks uute elanikega. Valgmal müügis olevad tühjad talud leiavad kiiremini uued elanikud.
Säilitatakse kultuuripärandit. On loodud traditsiooniline üritus – Valgma ridakülapäevad. Valgma küla on olnud läbi aegade väga aktiivse seltsielu ja külasimmanite traditsiooniga. http://valgmaselts.ee/ajalugu/
Valgma küla saab tuntumaks, juba olemasolevad ja loodavad ettevõtted saavad end tutvustada, Tallinn-Tartu maanteeäärne asukoht ja unikaalne ridaküla asetus on soodne asukoht tuntud turismiobjektile. Selle tulemusel on loodud külla töökohti.

18-1.2-05

Projekti nimi: Sportlike ühisürituste arendamine Järva vallas
Taotleja nimi: Järva-Jaani Ratta- ja suusaklubi

Partner: Järva vald

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
kaasatud on suurem sihtgrupp (vanuseliselt ka lapsed, (tavaliselt lapsed kuni 10 a. 11-14 a. jne kuni veteranideni) üritustel osalejaid;
ürituste korraldamisega on piirkonna tuntus suurenenud (traditsiooniliste ühisürituste korraldamine Järva vallas läbi aasta);
ürituste korraldamisel edendatakse koostööd (kaasatakse erinevate Järva valla piirkondade spordi edendajaid).
Eesmärkidest tulenevalt suurendatakse projekti tulemusel tegevuspiirkonna inimese aktiivsust, piirkonna tuntust ja koostööd.

18-1.4-01

Projekti nimi:  NOORTE TEEMAPÄEVAD JA ÕPPEREIS 2018-2020
Taotleja nimi: TARBJA KULTUURISELTS MTÜ

Partner: Paide linn

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti otsene eesmärk on arendada noorte ettevõtlikkust, loovust  ning aktiivse ja positiivse hoiaku kujundamist. Süvendada laste ja noorte omavahelist koostööd ja sidet kodukohaga. Tugevdada kogukonnatunnetust tervikuna.
Projekti tulemusena on korraldatud 9 teemapäeva ja õppereis Pärnumaale tutvuma sealsete noorte-algatustega. Teemapäevade läbiviimisel on kaasatud JAP tegevuspiirkonna külaseltsid,  aktiivsed noored ja noortekeskuste juhid.
Projekti tulemusena on noored muutunud ettevõtlikumateks ja aktiivsemateks. Saanud võimaluse enesearendamiseks õppides üksteiselt, saanud uusi teadmisi ja oskusi koostegemiste edasiarendami-seks. Suurenenud on side kodukohaga ja tahe ning huvi kodukoha arengus kaasa rääkida.
Ühisprojekti tegevused jäädvustatakse fotodel.
Korraldatud on 9 teemapäeva ja õppereis ning projekti kokkuvõttev ümarlaud.

18-1.4-03

Projekti nimi:  Järva Kristlik Lastelaager
Taotleja nimi: EELK Koeru Maarja-Magdaleena kogudus

Partner: EELK Järva-Peetri kogudus

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti otsene eesmärk on korraldada lastelaager, millega sisustada noorte vaba aega, anda võimalus arendada oma oskusi ja saada uusi teadmisi läbi mitmekülgsete tegevuste. Anda ülevaade kristlikust maailmast ja väärtushinnangutest, õppida tundma usundilugu ja kohalikku ajalugu. Anda teadmisi matkamise algtõdest ja õpetada looduses käituma.

2017 ühisprojektid

17-1.2-01

MTÜ Purdi Külaselts
Projekti nimi: ÜHES HINGAMINE

Partner: VAN DER GYNTH OÜ

Projekti maksumus ja toetuse summa: 8 225,76 € ja 4935,46 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti eesmärk on hoogustada piirkonna elanike omavahelist koostööd ja kujundada Purdi küla head mainet. Piirkonna tuntus on seotud positiivse maine kujundamisega, teabe levitamisega ning piirkonna kui terviku ühisturundusega. MTÜ-l Purdi Külaselts ja Purdi Mõisal on soov jätkata ürituste korraldamise sarjaga (rabamatkad, eakate jõululõuna, jaanipäev, piknik-kontserdid), et kujuneks välja traditsioon, millega tugevdada põlvkondade vahelist koostööd, piirkonna tuntust ja arengut.
MTÜ Purdi Külaselts koostöös Purdi mõisaga soovib jätkata nimetatud ürituste sarja läbiviimist igal aastal, et kujuneks välja traditsioon, mis aitab kaas kindlasti põlvkondade vahelisele koostööle. Tänu heale koostööpartnerile on meil võimalus pakkuda ühiskonnale palju erinevaid vaba aja veetmise võimalusi, millega suudame tuua tuntust ka oma väikesele külale, meie seltsile ja Purdi mõisale.
Tänu hoogustunud kogukonna omavahelisele koostööle soovime edaspidi korraldada kogukonnale perepäevi ja ümbruskonnale erinevaid üritusi, mis suurendavad ühtekuuluvustunnet ja loovad mõnusa vaba aja veetmise võimaluse ning tahte ka edaspidi midagi koos ära teha.
” ÜHES HINGAMINE” ehk me ei ole üksi, koos on kergem, huvitavam, loovam ja arendav.

17-1.2-02

Lennuklubi Keelutsoon
Projekti nimi: Eesti meistrivõistlused tiibvarjuspordis 2017-2019

Partner: Eesti Lennuspordi Föderatsioon

Projekti maksumus / toetuse summa: 4 500,00 / 4 000,00 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti põhieesmärk on korraldada igal aastal Järvamaal Eesti avatud meistrivõistluseid tiibvarjuspordis, kuna siin on selleks olemas sobilik baas ja kohalik lennuhuviliste ja toetava personali tuumik. Igal aastal osaleb võistlustel vähemalt 50 sportlast, nendest vähemalt 30 väljastpoolt Eestit. Nurmsi/Koigi lennuväljal on olemas aastaringsete lennutegevuste korraldamise võimalused, keskne asukoht Eestis ja piisav kogemuste baas selliste spordiürituste läbi viimiseks.
Eesti Lennuspordi Föderatsioon on vastavatele võistlustele mandaadi andja ja kohtunike tegevuse korraldaja.
Igal aastal on avatud meistrivõistlustel ca 50 osalejat, nendest vähemalt 30 väljastpoolt Eestit. See aktiviseerib oluliselt lennusporti Eestis ja toob teema juurde uusi huvilisi.
Tugevneb taotleja klubi positsioon oma valdkonnas ja tekib enam arenguvõimalusi.

Suureneb Nurmsi/Koigi lennuvälja kui tegevuspiirkonna ühe turismiobjekti tuntus ja aktiviseerub eeskätt siseturism, aga ka välisturism. Rohkem turiste tuleb siia erinevaid teenuseid tarbima (sh langevarjukoolitused ja –hüpped, lennud kuumaõhupallil jne., mis kõik võimaldab kohalikel ettevõtjatel pakkuda oma teenuseid (toitlustus, majutus, kaupluste käive).
Korraldava klubi liikmed ja uued värvatavad vabatahtlikud (paljud neist tegevuspiirkonnast) saavad osaleda võistluste korraldamises (nii kohtunike kui toetava personalina) ning osa üritustest endist. Muud pealtvaatajad saavad tulla atraktsioone ja lennutegevusi vaatama, üritustele tehakse piisavalt reklaami kohalikes kanalites. Tugevneb Järvamaa kui elujõulise ja aktiivse maapiirkonna maine.

17-1.2-03

KODUKANT JÄRVAMAA MTÜ
Projekti nimi: Järvamaa Külaülikool

Partner: MTÜ EUREKA

Projekti maksumus / toetuse summa: 5555,46 / 5000,00 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti eesmärk on Järvamaa külaelanike teadlikkuse ja informeerituse suurendamine, kriitilistes ja ebaharilikes olukordades toimetuleku parendamine, koostöö ja suhtlemise soodustamine, osalejate võrgustamine, kohalike külakeskuste tegevuste mitmekesistamine.
Tegevuspiirkonna külamajades korraldatakse erinevaid valdkondi käsitledes ning vastavate valdkondade spetsialiste ja lektoreid kaasates 7 praktilist ja aktiivsetel õppemeetoditel põhinevat koolituspäeva. Koolitussarja lõppedes korraldatakse projekti lõpuüritusena õppe- ja ideereis huvipakkuvasse Eestimaa piirkonda.
Tulem:
– on toimunud vähemalt 7 aktiivse ja praktilise õppega koolituspäeva; sobilik õppemetoodika valitakse lähtuvalt teemast – aktiviseeritud loengud, rühmatööd, arutelud, individuaalsed ülesanded. Õppepäevade ajaline maht 6 akadeemilist tundi (3×1,5h);
– igal koolituspäeval on uusi teadmisi ja oskusi juurde saanud 12-15 (max 20) inimest. Kokku on koolitustel teadmisi täiendanud vähemalt 100 inimest.
– on toimunud õppe- ja ideereis huvipakkuvasse Eestimaa piirkonda heade kodanikualgatuse ning aktiivse ja ühtehoidva kogukonnana toimimise näidetega tutvumiseks;
– JAPi piirkonnast on õppe- ja ideereisil osalemise kaudu heade näidete ja praktikatega tutvunud 25 inimest.
Külaülikooli käigus saadud teadmiste/oskuste tulemusena on piirkonna külade elukeskkond kaunim ja korrastatum, külakogukonnad on paremini informeeritud, suurenenud on elanike oskused lahendada probleeme või hakkama saada kriitilistes ja ebaharilikes olukordades.

7-1.2-04

MTÜ NAUTLEJA KALAMATKAD
Projekti nimi: Kalameeste loodushuvi

Partner: MTÜ Koeru Kalandus- ja matkaklubi

Projekti maksumus / toetuse summa: 5533,00 / 4979,70 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Ühisprojekti eesmärk on tuua kokku sarnaste huvidega inimesed, luua toimiv kalameeste võrgustik, pakkuda JAP tegevuspiirkonna matka- ja kalapüügi huvilistele erinevaid tegevusi looduses, suurendada ühistegevuse aktiivsust ning tutvuda Järvamaa ja teiste Eesti piirkondade kalastus- ja matka võimalustega.
– Kalastajad ja matkahuvilised on omavahel tuttavad ja korraldavad edaspidi koos erinevaid uudseid üritusi piirkonna elanikele.
– Projekti partnerite liikmed ja teised tegevuspiirkonna inimesed on saanud võimalused osaleda silmaringi laiendavatel ühisüritustel ja on koostööle suunatud ning pakuvad tulevikus ise uute ürituste mõtteid välja.
– Korrastatud on Pärnu jõe algus.
– Olemas on vajalikud vahendid ürituste/talgute korraldamiseks.

17-1.2-05

MTÜ JÄRVA-JAANI DISCGOLFI KLUBI
Projekti nimi: EW100 Discgolf Järva-Jaanis

Partner: Järva-Jaani vald

Projekti maksumus / toetuse summa: 5714,00 / 5000,00 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Plaan on korraldada Järva-Jaanis discgolfi võistlus maksimaalselt 500 võistlejale EW 100 ürituste raames. Koostöös Järva-Jaani vallaga tutvustame Järva-Jaani erinevaid ettevõtteid ja muuseume läbi võistluse.
Tavaliselt saab võistlustele korraga maksimaalselt kuni 100 inimest, siis meie eesmärk oleks ajutiselt Järva-Jaani alevis üles seada 100 korviga park, mis mahutaks kuni 500 võistlejat. Sellega korraldada Eesti vabariigi sünnipäeva raames Eesti suurim võistlus ja tutvustada Järva-Jaani erinevaid sportimis ja vabaaja veetmise võimalusi.
Projekti tulemusena on korraldatud Eesti suurim Discgolfi võistlus, millest saab osa võtta 500 discgolfi mängijat.

17-1.2-06

KARINU KÜLASELTS KARAME
Projekti nimi: Karinu ja Metsla 500

Partner: Konemies OÜ

Projekti maksumus / toetuse summa: 4456,00 / 4010,40 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Seoses Eesti Vabariigi (EV) 100 juubeliga 2018. a  ja 2019. a Karinu ning Metsla küla esmamainimisest 500 aasta täitumisega viiakse läbi üritused ajaloo meenutamiseks ning neist küladest pärit teenekate inimeste mälestuse jäädvustamiseks.
Karinu külakeskuses on korrastatud spordiplats ja selle ümbrus, paigutatud nimelised pargipingid Al. Trilljärvele ja H. Eelmale, Metslas J. Allikasele. Nii Karinu kui ka Metsla külas on infostendid ja e/m aastaga kivid.

Korraldatud kultuurisündmuste kaudu on parandatud piirkonna mainet ja tuntust, mis aitab kaasa nendes külades elanikkonna kasvule.

17-1.2-07

MITTETULUNDUSÜHING ALBU NOORTEKESKUS
Projekti nimi: Kogukonna tulevik on perekond ja noored

Partnerid: Perekeskus Sina ja Mina MTÜ, Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts MTÜ

Projekti maksumus / toetuse summa: 2964,35 /2667,92 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Albu kogukond on tugevam ja kokkuhoidvam. Inimesed oskavad näha ja teadvustavad oma perekonnas tekkivaid probleeme, julgevad nendest rääkida ning  otsivad abi. Neil on  oskus  märgata abivajajat ning julgus aidata.  Kogukonna liikmed tunnevad end siin turvaliselt ja rahulolevalt ning elukeskkond on hinnatud nii praeguste kui tulevaste elanike seas.
Projekti tulemid: Koolitusi läbinud kogukonna liikmed on tähelepanelikumad,  märkavad situatsioone oma peres ja oskavad neid lahendada. Nad annavad saadud teadmisi edasi ning vajadusel oskavad abivajajat suunata õigeaegselt spetsialistide juurde abi saama. Läbi selle on kogukond tervem ja kokku hoidvam, soovitakse ühes koos veeta vaba aega ning algatada uusi ettevõtmisi. Tugev kogukond on piirkonna maine alus ning muudab elukeskkonna peredele turvaliseks ja atraktiivseks kodukohaks noortele ja ettevõtlikele peredele.

17-1.2-08

MITTETULUNDUSÜHING ALLIKAVEED
Projekti nimi: Koolitused ja õppereis aastatel 2017-2019

Partnerid: Roosna-Alliku Vallavalitsus, MTÜ Roosna-Alliku Spordiklubi

Projekti maksumus / toetuse summa: 5495,10 / 4945,59 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti otsene eesmärk on tugevdada kogukonnaliikmete omavahelist koostööd läbi erinevate koolituste korraldamise teadlikkuse tõstmiseks ja uute oskuste omandamiseks ning ideede saamiseks kodukoha atraktiivsemaks muutmisel ja arendamisel.
Korraldatud on järgmised koolitused, talgupäevad ja õppereis: talgupäevi- 2, osaleb kokku vähemalt 73 inimest, erinevaid koolitusi –10: inglise keele, arvutiõppe, ujumis -ja käsitööõpetuse, Idla võimlemise, T-särgi kujundamise, petangimängu, tervisliku toitumise, küpsetiste valmistamise ja akvarellikoolitus –  kokku vähemalt 210 inimest, 2päevane õppereis – 30  inimest, 1 -ümarlaud ja projektist kokkuvõtete tegemine– 25 inimest. Areneb koostöö ühisprojekti  partneritega.
Projekti tegevused aitavad kaasa piirkonna kogukonna liikmete ühistegevuste aktiviseerimisele, kooskäimisvõimaluste avardamisele, tervislike eluviiside propageerimisele, teadlikkuse tõstmisele ja uute oskuste omandamisele ning silmaringi avardamisele. Projekti elluviimine  aitab igati kaasa piirkonna elukeskkonna arengule. Tugevneb ja areneb JAP tegevuspiirkond tervikuna.

17-1.2-09

JÄRVA MAANAISTE ÜHENDUS MTÜ
Projekti nimi: Õppiv Järva maanaine – maaelu ja kodu hoidja

Partner: Karinu külaselts KARAME MTÜ

Projekti maksumus / toetuse summa: 4719,00 / 4247,10
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Eesmärgiks ja tegevussuunaks on koolitatud edumeelne ja hästi toimiv kogukond.
Eesmärgiks maanaiste ja kogukonna  aktiviseerimist,  sidudes põlvkondadevahelist koostööd,  kodukultuuri õpiringide loomist, enesetäiendamist, koolituste ja seminaride korraldamist,   talu-,  pärand- ja külakultuuri nähtavaks tegemist maakonnas ning mujal Eesti maakondade ääremaadel.
Projekti raames on piirkonna elanikud asunud koos probleeme- ja murekohti lahendama.
Projekti aluseks on asjaolu, et kui inimesed tunnevad, et neil on piisavalt teadmisi ja oskusi olukorras iseseisvalt toime tulla, paraneb nende enesekindlus ja suutlikkus ning väheneb abituse seisund. Projekti tulemusena on inimesed koolitatud ning on valmis oma kogukonnas/piirkonnas ise hakkama saama.

17-1.4-03

MTÜ NAUTLEJA KALAMATKAD
Projekti nimi: Süstasõit on ajavõit

Partnerid: Polareye OÜ, MTÜ Allikaveed

Projekti maksumus / toetuse summa: 8225,76 / 4935,46 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Ühisprojekti peamine eesmärk on pakkuda JAP tegevuspiirkonna noortele süstaringe kogenud juhendajate käe all, kel on BCU treeneri tunnistused. Samuti on eesmärk tuua  mitu aastat toimunud süstaringidesse uudsust ja täiendada vahendeid, mille abil noortele süstaringid huvitavamaks muuta ning hoida kokku süstaringi läbiviijate ajakulu ringi korraldamisel.
Projekt suurendab noorte omavahelist koostööd ning aktiivsust, kaasab ka vanemaid oma laste tegevustesse. Samuti on noortel võimalus ühiselt panustada Roosna-Alliku tehisjärve korrashoidu ning neile õpetatakse korrektseid süstasõidu võtteid, veeohutust, meeskonna oskusi ja süstade ning muude vahendite korrashoidu ja matkatarkusi kogenud matkajuhendajate käe all.
Süstaringis saavad osaleda kõik JAP piirkonna noored, neile on tagatud mõistlik ja arendav vabaaja tegevus värskes õhus. Projekti elluviimisel on silmas peetud noorte soove ja projekti koostades on nõu peetud Roosna-Alliku noortega, mis tagab noortes tunde, et nende soovidega arvestatakse. Mõjutatakse noorte eneseusku, et nad on vajalikud ja neil on võimalik oma soove julgelt välja öeldes oma igapäeva elu muuta. Pannakse hea aluse aktiivse kodaniku sirgumiseks, kes panustab oma kogukonna ühistegevustesse.

17-1.4-04

MTÜ ALLIKAVEED
Projekti nimi: Lasteaedade laulu- ja tantsupidu 10

Partner: Roosna-Alliku Vallavalitsus

Projekti maksumus / toetuse summa: 5400,00 / 4860,00 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: 
Projekti otsene eesmärk on süvendada laste ja noorte omavahelist koostööd ning tugevdada kogukonnatunnetust tervikuna. Jätkata lasteaedade laulu- ja tantsupeo korraldamise traditsiooni tutvustades lastele eesti rahvakultuuri ning anda võimalusi koostegemisteks  ja koosesinemisteks.
Ühisprojekti tulemusena on aktiviseerunud ja arenenud kogukondadevaheline koostöö. Koostegevused on aidanud kaasa laste ettevõtlikkuse ja loovuse arendamisele. On tekkinud huvi rahvuskultuuri ja koostegemiste vastu, mis omakorda on aidanud kaasa positiivse mõtlemise ja hoiaku kujundamisele. Ühisprojekti raames korraldatakse lasteaedade laulu-ja tantsupeod 2017, 2018 ja 2019 aastal ja 12 erinevat žanripäeva (rahvalaulu-, rahvatantsu-, laulumängu- ja pillimängupäevad). Soetatakse uued rütmipillid ja esinemisriietus 22 lapsele.
Ühisprojekti tegevused jäädvustatakse fotodel.
Projekti tegevused aitavad kaasa piirkonna kogukonna liikmete ühistegevuste aktiviseerimisele ja kooskäimisvõimaluste avardamisele. Projekti lõpuks on kogukond saanud võimaluse enesearendamiseks õppides üksteiselt, saanud uusi teadmisi ja oskusi koostegemiste edasi-arendamiseks.
Süveneb koostöö. Tugevneb ja areneb JAP tegevuspiirkond tervikuna. Projekti elluviimine aitab igati kaasa piirkonna elukeskkonna arengule.

17-2.1-03

MoobelSL OÜ
Projekti nimi: Tootekataloogide koostamine

Partner: JT Consult OÜ

Projekti maksumus / toetuse summa: 4990,00 / 2994,00 €
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Ühisprojekti otseseks eesmärgiks ja tulemuseks on firma visuaalse identiteedi kujundus. Ühisprojekti lõpuks on ettevõtte visuaalse identiteedi tõstmiseks valminud profifotograafi tehtud tootefotod, miljööfotod ning tootekataloogid. Tootekataloogid valmivad 4. erinevas keeles.  Ühisprojekti lõpuks on ühtlustatud kujundusega Mööbel Servamata Lauast brändi turundamiseks suur töö tehtud ning võimalik julgelt konkurentidele kandadele astuda, loodud tugeva visuaalse identiteediga.
Ühisprojekti tulemuseks on kindlas stiilis ja kujunduses ettevõtte bränd ja imago magamistoa toodetele. Kogu visuaal on professionaalne ja silmapaistev.

2016 ühisprojektid

2016 Meede 1.2

Taotleja nimi: MTÜ Eestimaa Sepad
Projekti nimi: Sepatöö kui hobitegevus

Partnerid: Roosna-Alliku vallavalitsus, FIE Ene Kuldre

Projekti maksumus: 5 492,85
Toetuse summa: 4 943,57
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti üldeesmärk on propageerida sepatööd kui hobitegevust.
Otsesed eesmärgid: On suurenenud huviliste arv, kes soovivad sepiseid valmistada hobitegevusena. On laiendatud seppade võrgustikku erinevate valdkondade seppadega (puusepp, pottsepp, käsitöömeistrid).
Tulemid: Toimunud on kolm suurüritust, milles on tutvustatud sepatöö erinevaid tahke (osalejaid 1600); Toimunud on kaks seminari (osalejaid 40); Valminud on fotonäitus „Eesti Sepikojad“; Vähemalt neljas sepikojas üle Eesti on planeeritud avatud töötoad.
2016 augustis toimuvatele seppade päevale on lubanud tulla sepaselliks Tanel Padar, kes ühes varasemas intervjuus on öelnud, et teda huvitab sepatöö. Töötoa lõpus annab Tanel Padari duo ka väikese kontserdi osalejatele. Huvitava sepiste näituse toob TTÜ emeriitprofessor Priit Kulu ja omavalmistatud mõõkade näitus on MTÜ auliikmelt Einar Laignalt.

2016 Meede 1.2

Taotleja nimi: SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel
Projekti nimi: Vargamäe Filmipäevad 2016-2018

Partnerid: Partner MTÜ Kinobuss

Projekti maksumus: 6 794,00
Toetuse summa: 5 000,00
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid
Kogukonnale pakkuda kvaliteetset ja mitmekülgset vaba aja veetmise võimalust ning populariseerida filmikunsti kui ühte kultuuri valdkonda.
Tegevused ja selle eesmärk:
Püüda tähelepanu – läbi meelelahutuse ehk filmi vaatamise kinokultuuri vastu huvi tekitamine;
Kaasata – filmikonkursi väljakuulutamine, filmi tegemine;
Õppimine, teadmiste ja inspiratsiooni saamine – seminari või vestlusringi korraldamine tuntud filmi tegijatega;
Osalemine töötoas – filmihuvilised, kellel puuduvad filmitegemise kogemused, kuid kes soovivad osaleda filmi tegemise protsessis.
Iga üritus tutvustab järgmist, et olla tegevustes jätkusuutlik ning kaasata erinevatesse tegevuse protsessidesse. Selleks jagame infot plakatite ja trükiste kaudu ning kasutame aktiivselt erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid. Lisaks kaasame koostööpartneri Kinobuss MTÜ võrgustikke.
Samuti näen võimalust läbi Vargamäe Filmipäevade kaasata kooliõpilasi veelgi enam Tammsaare loomingu „Tõe ja õiguse“ analüüsimisse.  Selleks kuulutame välja filmikonkursi „Minu tõde ja õigus“, mis on ka hea stardipositsioon tänu Allfilmi toodetavale filmile. See annab uusi võimalusi, kuidas noortele meie muuseumi tegevust tutvustada ja kaasata Vargamäe muusuumi tegevustesse. Muuseumi eesmärk on käia ajaga kaasas ning olla ka päevakajaliste sündmustega kursis.
Läbi käesoleva projekti näen võimalust kasvatada ka muuseumi külastajate arvu just läbi erinevate kultuuritegevuste.
Projekti lõpuks on muuseumi külastajate arv kasvanud, kohalik elanikkond on laiendanud silmaringi väärtfilmide valikuga ning Järvamaal on elavnenud siseturism.

2016  Meede 1.3

Taotleja nimi: MTÜ Südamaa Vabavald
Projekti nimi: Järvamaa rahvarõivad 19 sajandil

Partnerid: MTÜ Kesk-Eesti Käsitööselts

Projekti maksumus: 9 703,40
Toetuse summa: 8 740,04
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Ühisprojekti üldeesmärgiks on uurimuste ja esitluste kaudu väärtustada Järvamaa kihelkondade ajaloo-ja kultuuripärandit. Propageerides paikkonna rahvarõivaid ja nende ajalugu, viia läbi Järvamaal- südamaa valdades selliseid üritusi, mis seoks elanike enam oma kodukohaga.
Käsitööhuviliste kaasamisega õppepäevadel täiendatakse nende käelisi oskusi rahvakunsti vallas.
Läbi erinevate tegevuste tugevneb otseselt kohaliku kogukonna identiteet ja elukvaliteet.
Projekti käigus on valminud süstematiseeritud metoodiline materjal Järvamaal 19 sajandil kantud rahvarõivastest.. Teostatud on järgmised  investeeringud: 5 kihelkonnapõhise naiste rahvarõivaste näidiskomplekti soetamiseks: Peetri kihelkond – (seelik, käised, tanu, vöö) Anna kihelkond- (käised, vöö) Paide kihelkond (seelik) Türi kihelkond- (tanu, vöö), Pilistvere kihelkond- (seelik, põll, vöö, tanu, särk, sukad). Toimunud  6  teabe- ja õppepäeva Südamaa vabavaldades koos rahvarõivaste näidiskomplektidest väljapanekute korraldamisega. Õppepäevadel on läbi viidud õpitoad käsitöö huvilistega. Osaletud on ettekandega ja väljapanekuna Järvamaa käsitööpäeval. On toimunud näitus –väljapanek Järvamaa Muuseumis koos vastavasisulise ettekandega ja  käeline tegevus õpitubades. Läbi on viidud taidlusringide juhtidele ja käsitööhuvilistele Paide Kultuurikeskuses projektitulemuste esitlus koos näidiste väljapanekuga ja praktiliste oskuste arendamisega. Kasusaajaid- osalejate hulk 200 Järvamaa elanikku.

2016 Meede 1.4

Taotleja nimi: MTÜ Roosna-Alliku mõis
Projekti nimi: Jõulud mõisas 100 aastat tagasi

Partnerid: Roosna-Alliku vald

Projekti maksumus: 6 000,00
Toetuse summa: 5 000,00
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
Projekti eesmärk on läbi etenduse tutvustada mõisa ajalugu ning uute kogemuste ning traditsioonide tänapäeva toomine. Lisaväärtust annab iga õpituba, mis õpetab juurde uusi oskusi, mis on jäävad.
Projekti tegevuskava
Septembrist 2016 alustatakse õpitubadega.
Õmbluse õpituba – õmmeldakse mõisaaegseid riideid etenduse tarvis. Õpitoaga tehakse algust septembris, kuna see on aeganõudvaim. Juhendaja otsitakse Roosna-Alliku valla elanike seast, keda soovitakse ka vastavalt töötundidele tasustada projekti rahadest.
Grimm, soengud ja kombed – õpituba saab alguse oktoobrikuus, võiks toimuba 2-3 korda.
Kokandus – Õpitoaga alustada novembris.
Dekoratsioonid ja mõisa kaunistamine – detsembris.
Näitering saab alguse septembrist. Jõulunädal saab alguse 12 – 16 detsember 2016.
Teisel aastal alustatakse tegevustega samuti septembris. Kaasatakse uusi lapsi, tehakse sarnasel põhimõttel olevaid õpitubasid ning lõpetuseks korraldatakse jõulunädal koos etenduse ja vanaaegsete jõulude tutvustusega. Igal aastal lisatakse juurde innovaatilisust ja uudsust, näiteks läbi näidendi sisu.
1) Õmbluse õpituba – õmmeldakse näidendiks vajalikke riideid, alustab septembris.
2) Tantsutunnid – õpitakse tänapäeva ja vana aja tantse, algab septembris / oktoobris.
3) Kokandus – õpitakse mõisaaja toite.
4) Dekoratsioonid – mõisa kaunistamine.
Näidendi põhifookuseks on mõisaprouade ja –härrade pidustused jõuluajal. Esialgne plaan on korralda mõisaaegne jõuluball koos vanaaegsete tantsude, riietuste ja ehitud mõisaga. Näidendi raames kaasatakse publikut tantuõpetusse ja kokandustubadesse. Samuti õpetatakse mõisavalitsejate kombeid ja eluviise.
2018 aasta
Viia läbi sarnase põhimõttega jõulunädal, kuid uue lähenemise läbi.
Plaanis traditsiooniga jätkata aastast aastasse, tuues sisse uudseid lähenemisi.

2016 Meede 1.4

Taotleja nimi: Koeru Haridus- ja Kultuuriselts
Projekti nimi: Koeru valla aktiivne noor

Partnerid: Koeru Vallavalitsus

Projekti maksumus: 7 975,00
Toetuse summa: 5 000,00
Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid:
On toimunud kolm koolitust ja õppereis Soome Vabariiki ja saadud kogemusi  Koeru noorte ja noorsootöötajate suutlikkuse tõstmiseks kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil ning leitud võimalused koostööprojektideks.
Projekti tegevuskava:
5.september 2016 esimene kohtumine aktiivgrupiga.

5.märts  2017 koolitus Inspiratsioonipäev, mille käigus innustatakse noori unistama, enda andeid rakendama, et kohalikku elukeskkonda paremaks muutma. Jagatakse lugusid teistest noortest ja näidatakse  võimalusi, kuidas enda kodukandis uusi kogemusi saada.
5.oktoober 2017 koolitus Enda idee avastamine, Leia see enda äge idee, mis innustab Sind tegutsema ja kasvama.
5.märts  2018 koolitus Armunud endasse. Koolitus annab ideid, kuidas enda õnnetunnet tõsta ja hoida, ärgitab suhtlema ja teineteiselt õppima ning elu positiivsemas võtmes nägema.
19.-23.september 2018 õppereis Soome Ilmajoele. Oma keskkonnast eemal, kohtumine uute inimestega, inspireerivad eeskujud.

2016 Meede 1.4

Taotleja nimi: MTÜ Albu Noortekeskus
Projekti nimi: Noored meediakoolitusega aktiivseks kogukonnaliikmeks

Partnerid: Albu Põhikool

Projekti maksumus: 6 524,50
Toetuse summa: 5 000,00
Projekti eesmärgid:
noor tunneb suuremat ühtsustunnet läbi koostegemiste ja koolituste. Kaasates mujale õppima ja/või tööle läinud noori, vähendame kogukonnast võõrandumist ja suurendame sidet kodukohaga;
noored teevad koostööd ka teiste kogukonna liikmetega;
intervjuude ja lugude jutustamise/kirjapanemise kaudu omandame uusi teadmisi kogukonna liikmetest, kodukohast ja kohapärimusest;
noor on kaasatud ja aktiivne kogukonna liige, kes tunneb rohkem huvi kogukonna ja kohaliku elu vastu;
projektis osalejad saavad uusi teadmisi ja kogemusi;
noored saavad tagasisidet selle kohta, milline töö meedias võiks neile sobida, avarduvad karjääri- ja edasiõppimise võimalused;
projektis osalejad oskavad ennast paremini väljendada, muutuvad eneseteadlikumaks ning märkavad ümbritsevat rohkem;
arendada loovust ja võtmepädevusi;
projekt innustab koostegemisi jätkama, pannes aluse pikemaajalistele koostegemistele.

Projekti tulemused:
noored on julgemad ja enesekindlamad oma ideid väljendama ja kodukoha elust osa võtmisel;
noored on ettevõtlikumad ja loovamad, arendatud on võtmepädevusi (suhtlemisoskus, infotehnoloogiline pädevus, õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus);
suurenenud on kogukonna ühtsustunne;
suurenenud on teadlikkus enda oskustest;
noored on kaasatud ja kaasavad ka teisi kogukonna liikmeid. Noored tutvustavad teistele noortele ja kogukonna liikmetele õpitut;
loodud on uued info edastamise kanalit, mida haldavad Albu noored;
Albu teataja (paberväljaanne, blogi); Albu raadiosaade; Albu TV (esialgu kolm klippi Youtube kanalil).