2021/1 Arukate külade arenguprogramm

Viitenumber: 19302100001

Koostööprojekti partnerid:  Tartumaa Arendusselts, mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, mittetulundusühing Järva Arengu Partnerid, Mittetulundusühing PAIK, IDA-HARJU KOOSTÖÖKODA, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu, Mittetulundusühing VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU, Põlvamaa Partnerluskogu.
Projekt viiakse ellu perioodil: 01.01.2021 – 31.12.2022
Koostööprojekti partnerite eelarve kokku 251 928 €
JAP projekti kogumaksumus 33 000 € / toetus 29 700 €

Projekti eesmärk
Projekti eesmärk on aktiivsed ja koostööle orienteeritud külakogukonnad JAP tegevuspiirkonnas.

Tegevused
1. Osalemine Arukate külade arenguprogrammis – Arukate külade strateegiate koostamine, mis sisaldab:
1.1 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piirideüleselt, kohaturundus ja elanike juurde meelitamine piirkonda, nutikad transpordi ja logistika lahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused);

1.2 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022 kevadeks);
1.3 Piloottegevuste elluviimine – iga küla või piirkond viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse. Piloottegevus valitakse strateegia koostamise ajal;
1.4 Mentorlustugi – iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale/piirkonnale;
1.5 Kommunikatsiooni- ja teavitustegevused – arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga;
1.6 Võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine – kõigi tegevuste koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega.
2. JAP piirkonnas läbiviidavad tegevused külakogukonna võrgustiku tugevdamiseks ja koostöö edendamiseks: koolitused, seminarid, õppekäikäigud, kogemuste ja teadmiste vahetus ning ideekorjed JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamiseks.

Projekti tulemused

Pikaajaliselt tegutsenud külakogukonnad saavad arenguhüppe võimaluse ning uued, ärganud külakogukonnad koostöökogemuse.
Tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada ning saame planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks 2021-2027.
Projekti kommunikatsioonitegevuse abil on võimalus üle-eestiliselt tutvustada meie piirkonna kogukondade huvitavaid ja tähelepanuväärseid ettevõtmisi, suurendades piirkonna tuntust.